Nabestaandenpensioen.

Deze brief schrijf ik met betrekking tot het opgebouwde pensioen van mijn moeder.

Zij heeft pensioen opgebouwd bij Stichting Philips Pensioenfonds, wat later naar Pensioenfonds Werk en Integratie is gegaan.

Daarbij heeft mijn moeder ook bij Pensioenfonds Werk en Integratie pensioen opgebouwd in de looptijd van 2005 t/m september 2014.

In september 2014 overleed mijn moeder vrij plotseling. Mijn moeder had geen relatie en daarbij is mijn vader op geen enkele manier in mijn, of het leven van mijn moeder, geweest. Zoals u kunt begrijpen had ik ten tijde van het overlijden van mijn moeder andere dingen aan mijn hoofd dan het nabestaandenpensioen wat zij heeft opgebouwd.

Nu heb ik onlangs telefonisch contact gehad met een medewerkers om de uitbetaling van dit pensioen te bespreken. Zij vertelde mij dat het volledige bedrag in handen blijft van PWRI. Toen mijn moeder overleed was ik 22 jaar oud. Ik vind het een vreemd verhaal dat het volledig opgebouwde pensioen in handen blijft van het fonds en vind dit ook gewoon diefstal.

Is dit toegestaan? en zijn er instanties waar ik kan aankloppen?

Met vriendelijke groet,
Pim Wouterse

Eenzijdige wijziging

Onze werkgever wil de pensioenregeling aanpassen. De verzekeraar heeft het contract opgezegd en dezelfde pensioenregeling kost volgens de pensioenadviseur van de werkgever 50%-75% meer.

Onze werkgever heeft onze ondernemingsraad verteld dat zij zonder instemming de pensioenregeling mag aanpassen omdat in het pensioenreglement staat dat dit toegestaan is als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Wij hebben de afgelopen twee jaar minder winst gemaakt en dit geeft volgens de advocaat van de werkgever de mogelijkheid om van dit artikel gebruik te maken.

Wij hebben het hierover gehad en vinden dit raar. Een arbeidsovereenkomst is toch een overeenkomst die je niet zo maar zonder instemming van de werknemers en OR mag veranderen. Wij begrijpen best dat zo’n premieverhoging fors, maar het bedrijf gaat volgens ons niet failliet als de premie verhoogd wordt.

tarief voor besteding overrente na einde contract

Mevrouw, heren,

Mijn werkgever heeft de overeenkomst met de verzekeraar eind 2017 beëindigd. De overeenkomst liep van 1 januari 2013 tot 31 december 2017, dus voor een periode van 5 jaar.

De overrente die elk jaar is gemaakt is besteed voor voor het verhogen van de pensioenen van de (in)actieven en gepensioneerden. Het tarief voor deze inkoop was gebaseerd op dat in de uitvoeringsovereenkomst.

De overrente die over 2017 is gemaakt moet nog worden aangewend. Aangezien deze overrente pas in 2018 kan worden aangewend – de overrente is pas onlangs door de verzekeraar opgegeven – vindt de verzekeraar dat voor de inkoop van pensioen een nieuw tarief moet worden overeengekomen.

Ik vind dat zeer vreemd, omdat bij een contract voor een periode van 5 jaar maar 4 keer op basis van het tot 31 december 2017 geldende tarief uit de overrente pensioen kan worden inghekocht.

Ik hoor graag uw mening hierover

Met vriendelijke groet

 

aanpassing pensioenleeftijd

Mijn werkgever verandert de pensioenregeling naar 68 jaar.

Ik ben van mening dat er sprake is van een pensioenachteruitgang (nu 67 jaar) en heb gevraagd of er sprake is van pensioenachteruitgang en of er gecompenseerd kan worden als er achteruitgang is.

Mijn werkgever heeft geantwoord dat deze niet gaat compenseren omdat de wijziging door de overheid is voorgeschreven. De premie blijft ongeveer gelijk. Mijn pensioen gaat ook niet achteruit omdat ik nog steeds evenveel krijg.

Klopt dit? Wilt u hierop reageren?

 

Werkgever wil van de Cao af

Hallo Pensioenklokkenluider.nl

ik wil het volgende voorleggen.

Mijn werkgever is aangesloten bij een Cao (vervoer) en wil uit de Cao en naar een ander soort pensioenregeling.

De huidige Cao zijn de pensioenen op basis van middelloon met indexaties. In de nieuwe Cao is er sprake van een beschikbare premieregeling. De werkgever wil dat wij dezelfde werknemersbijdrage (meer dan 10%) blijven betalen.

Volgens mij gaan wij er fors op achteruit. klopt dit en is hier wat aan te doen?

Vriendelijke groet,

Overwerk en pensioenopbouw

Geachte Pensioenklokkenluider,

ik ben al zo’n 30 jaar deelnemer aan de pensioenregeling bij een middelgroot pensioenfonds. In de loop der jaren is dit over gegaan van een eindloon- naar een middelloonregeling. Pensioenopbouw vindt plaats over salaris min franchise en ook over de ploegentoeslag.

Mijn onderwerp is pensioenopbouw over inkomen dat ik heb verdiend op basis van overwerkuren. De afgelopen twintig jaar heb ik zeer regelmatig overwerkuren gemaakt. Ik heb me aanvankelijk niet zo gerealiseerd dat daarover geen pensioenopbouw plaats vindt en wellicht was dat in een eindloonsysteem ook niet voor de hand liggend.

Nu we alweer jaren op een middelloonregeling zijn overgegaan zou het volgens mij wel passend zijn om over inkomsten uit overwerk pensioen toe te kennen. Het is toch ook zo dat als een werknemer op grond van een parttime dienstverband of als flexwerker, waarbij de uren sterk kunnen variëren, meer of minder gaat verdienen, zijn pensioenopbouw wordt afgestemd op de door hem gewerkte uren.

Ik hoor graag wat u hiervan vindt, of er voorbeelden in de markt zijn waarbij pensioen over inkomen uit overwerk wordt opgebouwd en of er wegen zijn om bedoelde opbouw alsnog te realiseren.

Verval van indexatieperspectief kan leiden tot pensioenarmoede

Werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden kunnen ernstig worden gedupeerd als hun pensioen wordt achtergelaten bij, of overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of een verzekeraar) en daardoor  elk perspectief op de indexatie – ofwel een pensioenverhoging – komt te vervallen.

De pensioentoezegging wordt daarmee zonder kennis en/of instemming gewijzigd. 

De rechter heeft in een uitspraak (1) dit een wanprestatie van de werkgever jegens gepensioneerden genoemd, en de werkgever werd veroordeeld om de schade te vergoeden!

In november 2016 kwam er op de website www.pensioenklokkenluider.nl een melding van een oud-werknemer dat het perspectief op pensioenverhoging (in jargon: het indexatie-perspectief) was vervallen.

Naar aanleiding hiervan willen wij nader onderzoek doen.

 

Wat is er aan de hand?

Bij de meest gebruikelijke pensioenregeling (een middelloonregeling) is het in het algemeen gebruikelijk dat opgebouwde en ingegane pensioenen jaarlijks worden aangepast aan bijvoorbeeld de prijsontwikkelingen. Deze aanpassing wordt vaak afhankelijk gesteld van de middelen die beschikbaar komen uit de zogenaamde ‘overrente’ die de pensioenuitvoerder jaarlijks uitkeert. Overrente is het verschil tussen het rendement dat wordt behaald en de door de pensioenuitvoerder gehanteerde ‘rekenrente’, bijvoorbeeld 3% om de verplichtingen te berekenen. Als dit verschil positief is, dat wil zeggen dat het behaalde rendement meer dan 3% is, kan er sprake zijn van indexatie.

Wat is er nu aan de hand? In de overeenkomst tussen de werkgever en de pensioen-uitvoerder wordt onder andere bepaald wat er gebeurt als de overeenkomst niet wordt voortgezet en de opgebouwde pensioenen en het achterliggende pensioenvermogen bij de oude pensioenuitvoerder wordt achtergelaten. Vaak is bepaald dat als er negatieve overrente ontstaat, dus het behaalde rendement is minder dan 3%, er een definitief einde komt aan de overrente uitkering door de pensioenuitvoerder.

Het is duidelijk dat in de huidige situatie met zeer lage rentes er geen positieve, maar negatieve overrente is. Pensioenen zullen dan nooit meer worden verhoogd, waardoor de pensioenen door de inflatie steeds minder waard worden.

Door eenzijdig in de overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder te verklaren dat er definitief een einde komt aan indexatie is zeer voorbarig. Pensioen gaat  over lange periodes (van 21 jaar tot gemiddeld boven de 80 jaar). De kans dat er in de toekomst weer overrente kan ontstaan is niet ondenkbeeldig.

 

Uitspraak gepensioneerden Euronext

De gepensioneerden van een bedrijf genaamd Euronext werden met deze situatie geconfronteerd en hebben de rechtsgeldigheid van de beëindiging van de overrente aan de rechter in 2016 voorgelegd.

De rechter gaf de gepensioneerden gelijk en oordeelde dat door de beëindiging van de overrente-uitkering de werkgever wanprestatie pleegt jegens de gepensioneerden. Euronext werd veroordeeld om de schade die de gepensioneerden lijden te vergoeden.

Echter, deze zaak is slechts één zaak van één rechter en dus is nader onderzoek nodig.

 

Aansprakelijkheid

Er kunnen veel werkgevers zijn die op deze wijze en met deze gevolgen de overeenkomst met de pensioenuitvoerder hebben beëindigd en waarbij het perspectief op indexatie is komen te vervallen.

(Ex-)medewerkers en gepensioneerden kunnen hierover niet voorgelicht zijn, laat staan dat ze hiermee hebben ingestemd. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat het indexatieperspectief moet worden hersteld.

Uit een eerste voorzichtige begroting blijkt dat het herstel van het indexatieperspectief voor  (ex-)werknemers en gepensioneerden tot tientallen procenten meer pensioen kan leiden. Wij willen deze situatie in kaart brengen, zodat deze misstand kan worden opgelost. En wie wil debet zijn aan de pensioenarmoede van (ex-)werknemers en gepensioneerden.


Pensioenklokkenluider.nl roept een ieder die deze situatie herkent op zich te melden, zodat zoveel mogelijk ervaringen meegenomen kunnen worden in het onderzoek.

Plaats een reactie op dit bericht, of meld u zich via onze contactpagina.


– Ruud Junge, pensioenadviseur Stattler en Waldorff
– Hans van Meerten, hoogleraar pensioenrecht Universiteit Utrecht
– Gerard van der Toolen, Stichting Pensioenopleiding & Advisering Ondernemingsraden

 

(1) Uitspraak van de rechter d.d. 24-06-2016 inzake de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam:
https://www.navigator.nl/document/id398894b1f4174384b7739f73d00bb1fd/ecli-nl-rbams-2016-6742-rb-amsterdam-24-06-2016-nr-2990426-cv-expl-14-11251

 

Uitkomsten beschikbare premieregeling

Geachte klokkenluider

Als lid van de OR wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

Voor ons geldt een beschikbare premieregeling waarbij de premie is gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke staffel. Het opbouwpercentage waar de premie van is afgeleid van 1,875. Ik heb begrepen dat de premie is gebaseerd op zo’n 85% van een op 4% gebaseerde staffel. Over de premie wordt een rente vergoedt op basis van het zgn. rendement-u, met een minimum van 3%. Een negatief verschil tussen ‘u’ en 3% moet in de toekomst worden verrekend.

Het partnerpensioen, dat wordt uitgekeerd bij overlijden voor de pensioendatum is gebaseerd op een middelloonregeling. Daarvoor geldt in 2014 een opbouwpercentage van 1,505. Wat mij opvalt is dat op mijn UPO van 2015 een partnerpensioen staat van € 19.140,– terwijl als te bereiken ouderdomspensioen € 15.260 wordt opgegeven. Het lijkt mij qua verhouding tussen ouderdoms- en partnerpensioen de omgekeerde wereld.

Naar aanleiding van het bovenstaande is mijn vraag wat u van een dergelijke regeling vindt en of zo’n regeling gebruikelijk is. Verder vraag ik me af of de werkgever gehouden is om deelnemers aan de regeling te wijzen op deze bijzondere uitkomsten

Ik zie uw reactie graag tegemoet.