gemiste indexaties

Onderwerp: Indexatie en opgebouwde rechten
Misstand: Dit jaar heeft ons bedrijfspensioenfonds een minimale indexatie toegekend en dat was voor mij reden om eens naar de pensioentoeslagen van de afgelopen jaren te kijken. Ik ben sinds 1993 een non-actieve deelnemer. Maar als ik nu naar mijn pensioenregeling en bijbehorend reglement kijk, lijkt het erop dat voormalig werkgever c.q. Nationale Nederlanden éénzijdig wijzigingen hebben aangebracht in toegezegde indexatie. Waarschijnlijk was dat zelfs al ingebouwd in het pensioenreglement van destijds, want weggestopt op pag. 18 lees ik nu: ‘t.a.v. de opgebouwde afspraken blijft het bepaalde in art. 9, art. 11 lid 4 en art. 15 lid 1 van toepassing met dien verstande dat een latere wijziging daar ook geldt ten aanzien van de opgebouwde aanspraken’. Maar had ik daar dan niet over geïnformeerd moeten worden door ex-werkgever of Nat. Nederlanden? Want nu blijkt pensioen gewoon flink te zijn uitgehold…

Hartelijke groet,
Corry

Mislopen indexaties

Ik las de klacht van Hans die gepubliceerd is 18 maart jl op Pensioenklokkenluider.nl. Ik werk ook bij een verzekeringsmaatschappij en wil hier graag nog het volgende aan toevoegen.
Bij de verandering van eindloon naar middelloon werd met rekenvoorbeelden uitgelegd dat middelloon met indexatie vergelijkbare pensioenen zou opleveren als de eindloonpensioenen. Het blijkt echter dat de pensioenen achter zijn gaan lopen.
Zijn wij bewust op het verkeerde been gezet en zo ja, is er een mogelijkheid om hierop terug te komen?

Met vriendelijke groet Hans de B.

Indexatie vervallen

Vraag voor Klokkenluider.nl
Ik ben acceptant bij een middelgrote verzekeraar en heb hier mijn hele leven meestal met veel plezier gewerkt.
Binnen niet afzienbare tijd ga ik van mijn pensioen genieten.
Zoals iedereen wel weet is het pensioen de afgelopen jaren fors minder geworden. Prepensioen en VUT zijn afgeschaft. Tevens gingen we van eindloon op 65 jaar naar middelloon op 68 jaar en van volledige indexatie met de Cao-verhoging naar “we moeten zien of er voldoende winst wordt behaald zodat er geïndexeerde kan worden”. En het is niet lastig te voorspellen dat er niet voldoende winst is behaald in het verzekeringscontract om volledig te indexeren. We lopen dus achter met indexaties ten opzichte van de Cao-index van de afgelopen jaren.

Een collega maakte mij attent op de blog van Multiraedt van januari 2022 over het niet mogen aanpassen van de onvoorwaardelijke indexatie.
U geeft in deze blog aan dat inmiddels meerdere rechters hebben beslist dat de verandering die in de Cao is opgenomen niet is toegestaan.

Maar hoe gaat dit nu verder? Wat kan ik doen?

Ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Hans x

Uitspraak rechter: een onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden

Naar aanleiding van een vraag van een werknemer die in het verzekeringsbedrijf heeft gewerkt schreven wij onderstaande blog.

Wat was er aan de hand?
De werkgever die in het verleden een pensioenregeling op basis van middelloon had toegezegd, had de onvoorwaardelijke indexaties vervangen door voorwaardelijke indexaties. Het voorwaardelijke zat erin dat als er winst zou worden behaald op de pensioenreserve de opgebouwde pensioenen geïndexeerd zouden worden. Maar zou er onvoldoende of geen winst zijn hoeft er ook niet geïndexeerd te worden.

De rechter beslist
Ondanks dat deze wijziging in de Cao (voor het verzekeringsbedrijf) was afgesproken heeft de rechter hier een streep door gezet. Een eenmaal overeengekomen pensioen mag niet veranderd worden zo staat in de Pensioenwet (Art 20) en dit is dwingend recht, waar dus niet van mag worden afgeweken. Ook niet met toestemming van de werknemer. De onvoorwaardelijke indexaties moeten blijven bestaan.

Een link naar de blog
https://www.multiraedt.nl/2022/01/08/rechter-beslist-een-pensioenregeling-met-onvoorwaardelijke-indexatie-is-een-wet-van-meden-en-perzen-kan-niet-aan-getornd-worden/

 

Verval van indexatieperspectief kan leiden tot pensioenarmoede

Werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden kunnen ernstig worden gedupeerd als hun pensioen wordt achtergelaten bij, of overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) en daardoor elk perspectief op de indexatie – ofwel een pensioenverhoging – komt te vervallen.

De pensioentoezegging wordt daarmee zonder kennis en/of instemming gewijzigd. 

De rechter heeft dit in een uitspraak (1) een wanprestatie genoemd van de werkgever jegens gepensioneerden, en de werkgever werd veroordeeld om de schade te vergoeden!

In november 2016 werd er op de website www.pensioenklokkenluider.nl een melding gedaan van een oud-werknemer, dat het perspectief op pensioenverhoging (in jargon: het indexatie-perspectief) was vervallen.

Naar aanleiding hiervan willen wij nader onderzoek doen.

Lees verder, als u zich in deze situatie herkent…

Indexatie vervalt zonder instemming

Ik heb gewerkt bij een bedrijf dat de pensioenregeling veranderd heeft nadat ik uit dienst ben gegaan. Mag dit zomaar?

Wij hadden een middelloonpensioen, waarbij volgens het reglement de pensioenen voor de mensen die uit dienst waren en voor de gepensioneerden jaarlijks verhoogd zouden worden voor zover de verzekeraar winstdeling zou geven.

Nu heeft de werkgever een nieuw contract afgesloten en volgens mijn ex-werkgever wilde de verzekeraar niet langer winstdeling geven over de opgebouwde pensioenen in het oude contract. De afgelopen jaren was er al niets betaald omdat de verzekeraar geen winstdeling gaf, maar als de inflatie en de rente weer omhoog gaan dn krijg ik nog steeds niets.

Mij is niets gevraagd en nu word ik geconfronteerd met deze verlaging van mijn pensioen.

Kan dit zomaar?

Ik heb ook navraag gedaan bij de Ondernemingsraad die ingestemd heeft met de nieuwe pensioneregels, maar zij waren niet op de hoogte van deze bepaling.

Wat kan ik nog doen?

Verandering van de pensioenregeling

Mevrouw, heren,

Hiermee wil ik graag de klok luiden over het volgende.

Van oudsher hebben wij een pensioenregeling die onder andere is gebaseerd op middelloon plus indexatie.

Omdat ik heb geconstateerd dat de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn verhoogd/geïndexeerd heb ik de werkgever de volgende vragen gesteld:

  • Waarom worden onze pensioenen niet geïndexeerd?
  • Wat zijn de voorwaarden voor indexatie?
  • Als onze pensioenen niet meer geïndexeerd worden, wat is er veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden toen er wel geïndexeerd werd?

Wij hebben geen eigen pensioenfonds, waardoor wij geen onderdekking kunnen hebben.

Mijn werkgever antwoordde onder andere het volgende:

“De pensioenen worden geïndexeerd uit de overrente en deze wordt al jaren niet betaald door onze verzekeraar. In 2001 is de indexatie door de verzekeraar aangepast van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke indexatie en deze wordt uit de overrente betaald als er ook overrente is. Van overrente is sprake als de daadwerkelijke rente hoger is dan de rente waarmee de verzekeraar de premies berekent.

Wij hebben de OR eind 2000 geïnformeerd over dit besluit en de werknemers hebben een addendum op hun pensioenreglement ontvangen (addendum 3 april 2001).

Ook wij hebben navraag gedaan bij de verzekeraar en deze verklaarde het uitblijven van de indexaties als volgt:

“Wij berekenden de pensioenen tot 2001 met een rekenrente van 4% en deze is vanaf 2001 aangepast naar 3%. De premie steeg hierdoor fors en om de stijging van de premie wat te dempen is er in 2000/2001 overleg geweest om de indexaties niet meer vast te maken maar afhankelijk te maken van de winstdeling van de verzekeraar”.

Ik hoor graag of een verandering van de pensioenregeling op deze wijze gebruikelijk is.

 

Nooit meer indexaties?

Beste pensioenklokkenluider.nl

Als lid van de pensioencommissie van de OR wil ik de volgende zaak voorleggen en vragen wat we hiermee kunnen.

Onze werkgever heeft de pensioenregeling bij een verzekeraar ondergebracht. Het was een middelloonregeling met indexatie. De indexatiebepaling was als volgt: “De werkgever probeert jaarlijks de pensioenen van de werknemers aan te passen”. De werkgever gebruikt hiervoor de overrente die de pensioenuitvoerder ter beschikking stelt.

Enige jaren geleden is de pensioentoezegging, omdat de kosten te hoog werden,  veranderd van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling. De adviseur heeft verteld hoe de nieuwe pensioenregeling eruitziet,  gezegd dat de opgebouwde pensioenen zouden worden gegarandeerd en dat er niets verandert. Lees meer…