Wanneer herstel gemiste pensioenopbouw aan de orde stellen?

Beste Pensioenklokkenluider.
Ik ben deelnemer van een ondernemingsraad en wij hebben de afgelopen jaren fors pensioen ingeleverd. Wij gingen van 2,25% middelloon op 65 jaar met (niet volledige, maar wel deels) indexaties op 65 jaar en zitten nu op 1,875% zonder indexaties op pensioendatum 68 jaar. De premie bedraagt ongeveer 30% zoals ook in het nieuwe stelsel.
Toen de pensioenen van overheidswege versoberd moesten worden hebben wij hiermee ingestemd omdat het niet heel goed met ons bedrijf ging en ook de vooruitzichten dat het beter zou gaan worden geen aanleiding aan de directie gaven om de pensioenen te verbeteren of te compenseren.
De afgelopen jaren gaat het inmiddels prima en hebben wij aan de orde gesteld dat er ingehaald of verbeterd moet worden.
Vanwege economische onrust en de invoering van nieuwe wetgeving wil onze directie wederom wachten.
Wat vinden jullie hiervan?
Met vriendelijke groet,
Ondernemingsraad

Leeftijdsonafhankelijke premie

Hallo Gerard van der Toolen,

Ik lees de vragen die op deze site gesteld worden en de antwoorden die worden gegeven meestal met belangstelling.
Ik heb nu zelf een vraag waar ik graag jouw visie op hoor.

Werkgever wil een leeftijdsonafhankelijke premie gaan invoeren en heeft mij om advies gevraagd. Bestaande werknemers kunnen hun premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie houden.

De werkgever wil het graag goed regelen voor de medewerkers. De huidige premieregeling is gebaseerd op de marktrentestaffel. In het verleden is berekend en afgesproken met de ondernemingsraad dat er bij het doorlopen van de volledige diensttijd (42 jaar) een goede kans is dat er een zo goed als maximaal pensioen met indexaties kan worden aangekocht. Het is de bedoeling dat dit ook geldt voor nieuwe werknemers. Welk percentage stel jij voor als leeftijdsonafhankelijke premie?

Ik hoop dat de vraag duidelijk genoeg is.

Invaren vanwege pensioenakkoord

Ik heb mijn hele leven pensioen opgebouwd via pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Het pensioen wordt vanwege het pensioenakkoord omgezet in een nieuwe regeling. Ook wat ik al heb opgebouwd.
Ik lees overal dat het pensioen hierdoor minder zeker wordt, maar dat er wel eerder geïndexeerd kan worden, maar ook eerder gekort.
Ik heb echter niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verandering.
Eerst jarenlang geen indexaties, die wel waren toegezegd, en straks een onzekerder pensioen.
Ik zit hier niet op te wachten.

Mislopen indexaties

Ik las de klacht van Hans die gepubliceerd is 18 maart jl op Pensioenklokkenluider.nl. Ik werk ook bij een verzekeringsmaatschappij en wil hier graag nog het volgende aan toevoegen.
Bij de verandering van eindloon naar middelloon werd met rekenvoorbeelden uitgelegd dat middelloon met indexatie vergelijkbare pensioenen zou opleveren als de eindloonpensioenen. Het blijkt echter dat de pensioenen achter zijn gaan lopen.
Zijn wij bewust op het verkeerde been gezet en zo ja, is er een mogelijkheid om hierop terug te komen?

Met vriendelijke groet Hans de B.

Indexatie vervallen

Vraag voor Klokkenluider.nl
Ik ben acceptant bij een middelgrote verzekeraar en heb hier mijn hele leven meestal met veel plezier gewerkt.
Binnen niet afzienbare tijd ga ik van mijn pensioen genieten.
Zoals iedereen wel weet is het pensioen de afgelopen jaren fors minder geworden. Prepensioen en VUT zijn afgeschaft. Tevens gingen we van eindloon op 65 jaar naar middelloon op 68 jaar en van volledige indexatie met de Cao-verhoging naar “we moeten zien of er voldoende winst wordt behaald zodat er geïndexeerde kan worden”. En het is niet lastig te voorspellen dat er niet voldoende winst is behaald in het verzekeringscontract om volledig te indexeren. We lopen dus achter met indexaties ten opzichte van de Cao-index van de afgelopen jaren.

Een collega maakte mij attent op de blog van Multiraedt van januari 2022 over het niet mogen aanpassen van de onvoorwaardelijke indexatie.
U geeft in deze blog aan dat inmiddels meerdere rechters hebben beslist dat de verandering die in de Cao is opgenomen niet is toegestaan.

Maar hoe gaat dit nu verder? Wat kan ik doen?

Ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Hans x

Van middelloonpensioen met kostenmaximum naar een premieregeling

Vraag aan Klokkenluider:
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon (plus indexaties, onvoorwaardelijk voor opgebouwde pensioenen en voorwaardelijk voor ingegane pensioenen. Werkgever -koopsom- en de verzekeraar -winstdeling- stoppen hier jaarlijks een bedrag in). In het verre verleden (toen wij van eindloon naar middelloon overgingen) is afgesproken dat de totale pensioenkosten inclusief de eigen bijdrage niet meer mag bedragen dan 25%. Hiermee is de Ondernemingsraad in het verleden akkoord gegaan.

De pensioenadviseur van onze werkgever heeft de werkgever een brief gestuurd waarin, onder andere. melding is gedaan dat de kosten boven de afgesproken 25% uitkomen. Reden is de steeds lager wordende rente.

Onze werkgever wil niet meer gaan betalen en volgens de pensioenadviseur zullen de pensioenkosten voorlopig naar verwachting ook niet onder de 25% komen. We moeten dus iets veranderen. Dit begrijpen wij en hiermee is de OR akkoord.

Vanwege een nieuwe pensioenwet stelt de adviseur van de werkgever voor om de huidige opgebouwde pensioenen te bevriezen (deze zijn gegarandeerd) en om over te stappen naar een premieregeling met een premie van 25% voor alle werknemers. Deze regeling zou dan ook mogen blijven bestaan na de invoering van deze wet (als die al doorgaat) en hoeven we niet opnieuw te gaan onderhandelen.
Dit voorstel lijkt ons een goed idee, maar missen wij iets?

Alvast dank voor het meedenken en hartelijke groet van de ondernemingsraad van ……….

Verval van indexatieperspectief kan leiden tot pensioenarmoede

Werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden kunnen ernstig worden gedupeerd als hun pensioen wordt achtergelaten bij, of overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) en daardoor elk perspectief op de indexatie – ofwel een pensioenverhoging – komt te vervallen.

De pensioentoezegging wordt daarmee zonder kennis en/of instemming gewijzigd. 

De rechter heeft dit in een uitspraak (1) een wanprestatie genoemd van de werkgever jegens gepensioneerden, en de werkgever werd veroordeeld om de schade te vergoeden!

In november 2016 werd er op de website www.pensioenklokkenluider.nl een melding gedaan van een oud-werknemer, dat het perspectief op pensioenverhoging (in jargon: het indexatie-perspectief) was vervallen.

Naar aanleiding hiervan willen wij nader onderzoek doen.

Lees verder, als u zich in deze situatie herkent…