Maximale compensatie

Mijn werkgever en de ondernemingsraad zijn (al) in overleg over de verandering van onze middelloonregeling in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel omdat we deze dan kunnen houden en de werkgever minder hoeft te compenseren dan als we van onze middelloonregeling naar een premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premie gaan. De nieuwe premie bedraagt 27% en de werkgever gaat ook compenseren.
De pensioenadviseur van de werkgever stelt dat maximaal 6% gecompenseerd hoeft te worden.
Het blijkt dat er dan ondanks de compensatiepremie van 6% collega’s op achteruit gaan en eigenlijk hebben wij vooraf aangegeven dat wij niet willen dat er werknemers op achteruit gaan.
Wat vinden jullie hiervan?
Bernard

Over compensatie en een (te) lage premie voor nieuwe werknemers

Hallo Gerard van der Toolen,
Ik las op de site dat u ook ondernemingsraden adviseert en nou heb ik een algemene vraag waarmee mogelijk ook andere ondernemingsraden worstelen. Wellicht wilt u hieraan aandacht geven.
Vanwege de Wet Toekomst Pensioenen kiezen wij ervoor dat wij onze middelloonregeling veranderen in een leeftijdsafhankelijke premiestaffel voor bestaande medewerkers zodat wij gebruik kunnen maken van de zogenaamde eerbiedigende werking en deze mogen houden.
Wij hebben een probleem met twee punten die de werkgever voorstelt, namelijk:
1) Vanaf 1 juli 2022 wordt een regeling ingevoerd voor nieuwe werknemers met een erg lage vlakke premie. Kan dit niet tot verboden ongelijke behandeling lijden? Volgens de pensioenadviseur komt dit heel vaak voor en een hogere premie voor nieuwe werknemers geeft ook hogere kosten;
2) De pensioenadviseur van de werkgever heeft een berekening gemaakt, waaruit blijkt dat er werknemers op achteruitgaan. Wij hebben gesteld dat niemand erop achteruit mag gaan. De adviseur baseert zich op de Memorie van Toelichting op de Wet en stelt dat de werkgever niet verplicht is om volledig te compenseren.
Wat vindt u? Zitten we te strak in of hebben wij wel een punt (twee in dit geval)?
Groet,
Anoniem

Mislopen indexaties

Ik las de klacht van Hans die gepubliceerd is 18 maart jl op Pensioenklokkenluider.nl. Ik werk ook bij een verzekeringsmaatschappij en wil hier graag nog het volgende aan toevoegen.
Bij de verandering van eindloon naar middelloon werd met rekenvoorbeelden uitgelegd dat middelloon met indexatie vergelijkbare pensioenen zou opleveren als de eindloonpensioenen. Het blijkt echter dat de pensioenen achter zijn gaan lopen.
Zijn wij bewust op het verkeerde been gezet en zo ja, is er een mogelijkheid om hierop terug te komen?

Met vriendelijke groet Hans de B.

Indexatie vervallen

Vraag voor Klokkenluider.nl
Ik ben acceptant bij een middelgrote verzekeraar en heb hier mijn hele leven meestal met veel plezier gewerkt.
Binnen niet afzienbare tijd ga ik van mijn pensioen genieten.
Zoals iedereen wel weet is het pensioen de afgelopen jaren fors minder geworden. Prepensioen en VUT zijn afgeschaft. Tevens gingen we van eindloon op 65 jaar naar middelloon op 68 jaar en van volledige indexatie met de Cao-verhoging naar “we moeten zien of er voldoende winst wordt behaald zodat er geïndexeerde kan worden”. En het is niet lastig te voorspellen dat er niet voldoende winst is behaald in het verzekeringscontract om volledig te indexeren. We lopen dus achter met indexaties ten opzichte van de Cao-index van de afgelopen jaren.

Een collega maakte mij attent op de blog van Multiraedt van januari 2022 over het niet mogen aanpassen van de onvoorwaardelijke indexatie.
U geeft in deze blog aan dat inmiddels meerdere rechters hebben beslist dat de verandering die in de Cao is opgenomen niet is toegestaan.

Maar hoe gaat dit nu verder? Wat kan ik doen?

Ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Hans x

Harmonisatie pensioenleeftijd voor reeds opgebouwde rechten.

Door fusie en overnames heb ik drie verschillende pensioenenregelingen bij 1 pensioenfonds. De eerste twee regelingen zijn beeindigd met een pensioenleeftijd van 62 en 65 jaar. De derde pensioen regeling is aktief, waarvoir nog premie betaald wordt.
Voor alle drie regelingen worden de pensioenleeftijden aangepast naar 68 jaar. Is dat wettelijk toegestaan voor reeds opgebouwde rechten? De waarde van de pensioenen zijn niet gegarandeerd, maar de toegezegde pensioeneeftijden hopelijk toch wel?

Van middelloonpensioen met kostenmaximum naar een premieregeling

Vraag aan Klokkenluider:
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon (plus indexaties, onvoorwaardelijk voor opgebouwde pensioenen en voorwaardelijk voor ingegane pensioenen. Werkgever -koopsom- en de verzekeraar -winstdeling- stoppen hier jaarlijks een bedrag in). In het verre verleden (toen wij van eindloon naar middelloon overgingen) is afgesproken dat de totale pensioenkosten inclusief de eigen bijdrage niet meer mag bedragen dan 25%. Hiermee is de Ondernemingsraad in het verleden akkoord gegaan.

De pensioenadviseur van onze werkgever heeft de werkgever een brief gestuurd waarin, onder andere. melding is gedaan dat de kosten boven de afgesproken 25% uitkomen. Reden is de steeds lager wordende rente.

Onze werkgever wil niet meer gaan betalen en volgens de pensioenadviseur zullen de pensioenkosten voorlopig naar verwachting ook niet onder de 25% komen. We moeten dus iets veranderen. Dit begrijpen wij en hiermee is de OR akkoord.

Vanwege een nieuwe pensioenwet stelt de adviseur van de werkgever voor om de huidige opgebouwde pensioenen te bevriezen (deze zijn gegarandeerd) en om over te stappen naar een premieregeling met een premie van 25% voor alle werknemers. Deze regeling zou dan ook mogen blijven bestaan na de invoering van deze wet (als die al doorgaat) en hoeven we niet opnieuw te gaan onderhandelen.
Dit voorstel lijkt ons een goed idee, maar missen wij iets?

Alvast dank voor het meedenken en hartelijke groet van de ondernemingsraad van ……….

Prima pensioen voorstel of niet?

Ik zit in de personeelsvertegenwoordiging van ons bedrijf (63 werknemers) en wij hebben geen ondernemingsraad. Graag leg ik volgende vraag aan je voor.
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon. Deze regeling loopt binnenkort af. Onze werkgever heeft overlegd met de verzekeringsadviseur en stelt voor om, rekening houdend met een nieuwe pensioenwet die er binnenkort aankomt, hierop te anticiperen en een pensioenregeling in te voeren die onder deze nieuwe wet valt.
De hoogte van de premie bedraagt 17% en volgens de pensioenadviseur van onze werkgever levert dit een prima pensioen op.
Kun je ons hiermee helpen?
Wat vind jij hiervan? Levert 17% een “prima” pensioen op, hoe groot is het risico dat we gaan lopen? Waar moeten wij op letten?
Alvast bedankt en hartelijke groet
Luuk P.

Uitspraak rechter: een onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden

Naar aanleiding van een vraag van een werknemer die in het verzekeringsbedrijf heeft gewerkt schreven wij onderstaande blog.

Wat was er aan de hand?
De werkgever die in het verleden een pensioenregeling op basis van middelloon had toegezegd, had de onvoorwaardelijke indexaties vervangen door voorwaardelijke indexaties. Het voorwaardelijke zat erin dat als er winst zou worden behaald op de pensioenreserve de opgebouwde pensioenen geïndexeerd zouden worden. Maar zou er onvoldoende of geen winst zijn hoeft er ook niet geïndexeerd te worden.

De rechter beslist
Ondanks dat deze wijziging in de Cao (voor het verzekeringsbedrijf) was afgesproken heeft de rechter hier een streep door gezet. Een eenmaal overeengekomen pensioen mag niet veranderd worden zo staat in de Pensioenwet (Art 20) en dit is dwingend recht, waar dus niet van mag worden afgeweken. Ook niet met toestemming van de werknemer. De onvoorwaardelijke indexaties moeten blijven bestaan.

Een link naar de blog
https://www.multiraedt.nl/2022/01/08/rechter-beslist-een-pensioenregeling-met-onvoorwaardelijke-indexatie-is-een-wet-van-meden-en-perzen-kan-niet-aan-getornd-worden/

 

Pensioenverandering: welke staffel?

Beste Klokkenluider.nl
Onze pensioenregeling loopt einde van het jaar af en om hetzelfde pensioen te kunnen verzekeren stijgen de kosten dusdanig dat dit onbetaalbaar wordt.
We hebben een pensioenregeling die maximaal middelloon is zonder eigen bijdrage.
Onze werkgever wil dus een andere pensioenregeling en de pensioenadviseur heeft aangegeven dat we met een beschikbare premieregeling hetzelfde uitkomen.
Volgens de pensioenadviseur wordt een hoge staffel toegezegd met 3% rekenrente (uitleggen graag). Dit is makkelijk haalbaar blijkt uit de overzichten van de beleggingsrendementen die hij heeft laten zien.
Deze pensioenregeling met staffel mogen wij houden, ook nadat de wet die het pensioenakkoord regelt van kracht is. Als we de pensioenregeling niet snel veranderen krijgen we te maken met andere regels en dat wordt het er niet beter op.
Dit komt ons raar over, want hoe kan je voor minder geld hetzelfde kopen? Je loopt toch ook meer risico, want je weet niet hoeveel rendement je in de toekomst gaat halen.
Klopt het wel wat de pensioenadviseur zegt en welke tips heeft u?
Groeten
Luuk

Verandering pensioenregeling en de Uniforme Reken Methodiek (URM)

Hallo Klokkenluider,
Onze werkgever wil de pensioenregeling veranderen.
Momenteel hebben wij een middelloonregeling en de werkgever wil een premieregeling invoeren.
Argumenten om de pensioenregeling te veranderen zijn de Wet Toekomst Pensioen en de oplopende kosten van de huidige pensioenregeling.
De pensioenadviseur stelt voor dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de verwachte pensioenuitkomsten uit de huidige pensioenregeling en de verwachte pensioenuitkomsten in de nieuwe pensioenregeling.
De pensioenadviseur van de werkgever heeft aangegeven dat als werknemers erop achteruitgaan het verschil gecompenseerd wordt.
Tot zover klinkt dit goed, maar de vraag is als volgt.
de pensioenadviseur vindt het redelijk dat wordt uitgegaan van het 50-ste percentiel van de URM-berekening.
Onze pensioenen zijn momenteel gegarandeerd.
Vindt u het 50-ste percentiel ook redelijk of zouden we mogen vragen om van een voorzichtiger uitkomst uit te gaan?
Heeft u verder nog tips?
Hartelijke groet,
Marianne