Indexatie vervalt zonder instemming

Ik heb gewerkt bij een bedrijf dat de pensioenregeling veranderd heeft nadat ik uit dienst ben gegaan. Mag dit zomaar?

Wij hadden een middelloonpensioen, waarbij volgens het reglement de pensioenen voor de mensen die uit dienst waren en voor de gepensioneerden jaarlijks verhoogd zouden worden voor zover de verzekeraar winstdeling zou geven.

Nu heeft de werkgever een nieuw contract afgesloten en volgens mijn ex-werkgever wilde de verzekeraar niet langer winstdeling geven over de opgebouwde pensioenen in het oude contract. De afgelopen jaren was er al niets betaald omdat de verzekeraar geen winstdeling gaf, maar als de inflatie en de rente weer omhoog gaan dn krijg ik nog steeds niets.

Mij is niets gevraagd en nu word ik geconfronteerd met deze verlaging van mijn pensioen.

Kan dit zomaar?

Ik heb ook navraag gedaan bij de Ondernemingsraad die ingestemd heeft met de nieuwe pensioneregels, maar zij waren niet op de hoogte van deze bepaling.

Wat kan ik nog doen?

Verandering van de pensioenregeling

Mevrouw, heren,

Hiermee wil ik graag de klok luiden over het volgende.

Van oudsher hebben wij een pensioenregeling die onder andere is gebaseerd op middelloon plus indexatie.

Omdat ik heb geconstateerd dat de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn verhoogd/geïndexeerd heb ik de werkgever de volgende vragen gesteld:

  • Waarom worden onze pensioenen niet geïndexeerd?
  • Wat zijn de voorwaarden voor indexatie?
  • Als onze pensioenen niet meer geïndexeerd worden, wat is er veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden toen er wel geïndexeerd werd?

Wij hebben geen eigen pensioenfonds, waardoor wij geen onderdekking kunnen hebben.

Mijn werkgever antwoordde onder andere het volgende:

“De pensioenen worden geïndexeerd uit de overrente en deze wordt al jaren niet betaald door onze verzekeraar. In 2001 is de indexatie door de verzekeraar aangepast van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke indexatie en deze wordt uit de overrente betaald als er ook overrente is. Van overrente is sprake als de daadwerkelijke rente hoger is dan de rente waarmee de verzekeraar de premies berekent.

Wij hebben de OR eind 2000 geïnformeerd over dit besluit en de werknemers hebben een addendum op hun pensioenreglement ontvangen (addendum 3 april 2001).

Ook wij hebben navraag gedaan bij de verzekeraar en deze verklaarde het uitblijven van de indexaties als volgt:

“Wij berekenden de pensioenen tot 2001 met een rekenrente van 4% en deze is vanaf 2001 aangepast naar 3%. De premie steeg hierdoor fors en om de stijging van de premie wat te dempen is er in 2000/2001 overleg geweest om de indexaties niet meer vast te maken maar afhankelijk te maken van de winstdeling van de verzekeraar”.

Ik hoor graag of een verandering van de pensioenregeling op deze wijze gebruikelijk is.

 

Pensioenberekeningen pensioenfondsen en verzekeraars

Bij meerdere pensioenfondsen en verzekeraars worden de berekeningen van het pensioen niet juist uitgevoerd.

  1. Centraal Beheer Achmea: Belooft garantierente van 4%. De bijgeschreven rente op het jaarlijkse overzicht is veel minder.
  2. bPf Bouw: Factor A over het jaar 2015 verschilt in UPO 2016 t.o.v. uitdiensttreding UPO 1 juli 2016
  3. bPf Bouw: Pensioensalaris niet juist
  4. bPF Bouw: Pensioengrondslag = Pensioensalaris – Pensioengrondslag. Deze rekensom is in nadeel van deelnemer aan pensioenregeling niet juist uitgevoerd.
  5. bPf Bouw: Opgebouwd pensioen in jaar = opbouwpercentage x pensioengrondslag. Deze rekensom is eveneens in nadeel van deelnemer aan pensioenregeling niet juist uitgevoerd.
  6. NN: Uiteindelijk is de som van opgebouwd pensioen correct, waardoor ik het heb laten rusten. Echter de berekening blijkt niet conform het pensioenreglement.

Nooit meer indexaties?

Beste pensioenklokkenluider.nl

Als lid van de pensioencommissie van de OR wil ik de volgende zaak voorleggen en vragen wat we hiermee kunnen.

Onze werkgever heeft de pensioenregeling bij een verzekeraar ondergebracht. Het was een middelloonregeling met indexatie. De indexatiebepaling was als volgt: “De werkgever probeert jaarlijks de pensioenen van de werknemers aan te passen”. De werkgever gebruikt hiervoor de overrente die de pensioenuitvoerder ter beschikking stelt.

Enige jaren geleden is de pensioentoezegging, omdat de kosten te hoog werden,  veranderd van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling. De adviseur heeft verteld hoe de nieuwe pensioenregeling eruitziet,  gezegd dat de opgebouwde pensioenen zouden worden gegarandeerd en dat er niets verandert. Lees meer…

Verschil toegepaste sterftetafels bij afkoop en uitkering??

Vorige jaar ging ik met pensioen, waarbij ik van een 2-tal kleine pensioenen een voorstel tot afkoop kreeg. Bij beide pensioenen werd circa een factor 15 toegepast bij de uitkering (15 keer het jaarbedrag werd uitgekeerd). Daarentegen werd bij een uitkerend pensioen de factor 23,46 toegepast (Gestorte kapitaal werd door deze factor gedeeld om het maandbedrag te bepalen). Het is mij bekend dat alle pensioenverzekeraars hun eigen sterftetafels mogen toepassen (wel onbegrijpelijk), maar dergelijke verschillen lijken mij te gortig. Er loopt op dit moment een procedure via het Kifid en er is melding gemaakt bij DNB en AFM.

Ervaring van een OR lid

Als u het volgende leest, zult u begrijpen dat ik anoniem wil blijven.

 Ik ben 37 jaar en 1,5 jaar geleden in de OR van ons bedrijf gekozen. Een van de eerste zaken waar ik mee te maken kreeg was een voorstel van de bestuurder om de pensioenregeling te “vereenvoudigen”. Het argument van de bestuurder was dat de wetgeving rond pensioenen is veranderd en dat hij daarom genoodzaakt was de regeling aan te passen.

 Ik wil het hier nu niet zozeer over de inhoud hebben als wel mijn teleurstelling laten blijken over de wijze waarop de OR tegen een dergelijke problematiek aankijkt en benadert. Lees meer…

Partnerpensioen

Ik wil graag de volgende zaak aan Pensioenklokkenluider voorleggen:

Ik ben enige tijd geleden van werkgever gewisseld en nu blijkt dat mijn verzekerde partnerpensioen bijna gehalveerd is.

Navraag bij mijn oude werkgever leerde dat het partnerpensioen alleen was verzekerd met een overlijdensverzekering. Als ik zou komen te overlijden voor de pensioendatum zou het partnerpensioen worden uitgekeerd.

Bij de nieuwe werkgever is het partnerpensioen weliswaar verzekerd volgens het eindloonprincipe, maar tellen alleen nog door te brengen dienstjaren bij deze werkgever mee. Ik kom bijna 20 dienstjaren tekort voor een volledig verzekerd partnerpensioen.

Is hier nog iets aan te doen?

Vriendelijke groet,
Erik Hospens

Verstikkende regelgeving

Ooit hebben werkgevers en werknemers besloten als aanvulling op de AOW pensioenregelingen te sluiten. Hiervoor was nooit zoveel aandacht. Als mensen met pensioen gingen wisten ze dat ze een goed pensioen hadden. In ieder geval wat aan hen was beloofd. Zo ging alles zijn gangetje.

Dat waren nog eens goede tijden. Maar daar hebben we nu niet zoveel meer aan. De tijd dat werkgevers en werknemers zo maar afspraken konden maken over hun regeling is al lang vervlogen. Als een werkgever tegenwoordig een pensioenregeling voor zijn personeel wil treffen, dan krijgt hij te maken met een verstikkende regelgeving. Lees meer…

Pensioenregeling veranderd in 2007

In 2007 is onze pensioenregeling door onze werkgever veranderd. De pensioenen zouden beter uitkomen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn.

De adviseur van de werkgever heeft een presentatie gegeven met als belangrijkste boodschap dat de overgang naar het nieuwe pensioensysteem werd aangekondigd en dat verwacht mocht worden dat de pensioenuitkomsten toch zeker gelijkwaardig zouden zijn dan de pensioenuitkomsten uit onze middelloonregeling. Hierna kregen wij twee weken de tijd om aan te geven of wij het niet eens waren met de overgang naar de beschikbare premieregeling. Niemand van de medewerkers heeft gereageerd.  Lees meer…